معلم عزیزم....میدانم با یک گل نمیتوانم زحماتت را جبران کنم...مرا ببخش اگر ناراحتت کردم...امروز روز توست و تنها روزی است که زحماتت را توانستم تا حد بسیار کم جبران کنم.

شمع شدی،آب شدی،سوختی

                                              تا هنرت را به من آموختی